HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)
22-5-2023
Hướng dẫn sử dụng bộ công cụ phần mềm đánh giá Công dân học tập
27-3-2023
Các văn bản dùng trong tập huấn xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030
10-3-2022
Hướng dẫn công tác tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2022 của Hội Khuyến học thành phố Cam Ranh
8-3-2022
Kế hoạch tổ chức Ngày sách và văn hóa đọc VN và phối hợp thực hiện chuyên mục XDXHHT năm 2022 trên địa bàn tỉnh
18-11-2021
Hướng dẫn làm báo cáo tổng kết hoạt động khuyến học năm 2021
16-11-2021
Hướng dẫn kiện toàn, thành lập mới Ban (Hội) Khuyến học
18-7-2021
CV 11424 của UBND tỉnh Về việc triển khai Thông tư số 22/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập cấp tỉnh, cấp huyện
30-9-2020
Thực hiện Công văn số 198/CV-KHVN ngày 18/9/2020 của TW Hội Khuyến học Việt Nam về hướng dẫn kỷ niệm ngày thành lập Hội (02/10); Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánth Hòa tại Công văn số 10.019/UBND-KGVX ngày 23/9/2020 về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 (từ 01 - 07/10);
7-6-2018
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 07 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài Chính; Thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020";
9-10-2017
Công văn ký kết chương trình phối hợp về công tác khuyến học, khuyến tài giai đoạn 2017 - 2020 giữa Sở Giáo dục & Đào tạo và Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa.
8-9-2017
QUY ĐỊNH VỀ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG CỦA HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM
29-8-2016
Quy chế, giao ước thi đua và các văn bản có liên quan khác của Khối các tổ chức xã hội I năm 2016.
29-8-2016
Thực hiện Công văn số 3314/BGDĐT ngày 07/07/2016 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016" và Công văn số 6271/UBND-VX ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016.
14-6-2016
ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI, CÔNG NHẬN CÁC MÔ HÌNH HỌC TẬP
13-6-2016
Tài liệu Cách minh chứng và chấm điểm 4 mô hình học tập
30-5-2016
Mẫu bảng đăng ký và tự chấm điểm các mô hình học tập
30-5-2016
Các biểu mẫu về đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã 2016
30-5-2016
Văn bản hướng dẫn thu thập minh chứng và cho điểm từng tiêu chí
30-5-2016
Cách chấm điểm, minh chứng - Bộ tiêu chí đánh giá, công nhận các danh hiệu "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập" (cấp thôn, tổ dân phố và tương đương) "Đơn vị học tập" (Trường học, Đơn vị, Doanh nghiệp...)
30-5-2016
Tài liệu hướng dẫn thành lập Hội Khuyến học trong các trường học và Ban khuyến học trong các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
30-5-2016
Hướng dẫn số 41 của Hội Khuyến học tỉnh về thực hiện và đánh giá, xếp loại, công nhận các Danh hiệu "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập", "Đơn vị học tập" (theo Đề án 281 của Thủ tướng CP) và mô hình "Cộng đồng học tập" cấp xã (Theo Thông tư 44/TT-BGDĐT) giai đoạn 2016 - 2020.
30-5-2016
Quyết định số 1160 của UBND tỉnh Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, công nhận các Danh hiệu "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập" cấp thôn, tổ dân phố hoặc tương đương và "Đơn vị học tập" giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
30-5-2016
Quyết định số 1159 của UBND về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 2092/QĐ-UBND ngày 13/8/2014 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
30-5-2016
Công văn số 238 của UBND tỉnh về việc triển khai thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá, xếp loại "cộng đồng học tập" cấp xã.
30-5-2016
Thông tư 44 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã
30-5-2016
Quyết định số 2092 về Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề Án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
30-5-2016
Quyết định 281 của Thủ tướng chính phủ về Phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020"

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)