HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)
2-11-2022
Gần 80 năm tuổi đời, 59 năm tuổi Đảng, nhưng Tiến sĩ (TS) khoa học lịch sử Bùi Thị Hồng Tiến – Nguyên Hiệu trưởng Trường Đảng tỉnh, Giám đốc Quỹ Khuyến học, khuyến tài Khánh Hòa vẫn nỗ lực làm việc để góp một phần nhỏ bé vào sự nghiệp phục vụ nhân dân. Đó cũng là thực hiện lời dạy của Bác Hồ sau khi bà được vinh dự gặp Người.
18-7-2021
Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh được Đảng ta xác định như sau:“Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta và trong thực tế, tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành một tài sản tinh thần quý báu của Đảng và của dân tộc”. (Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Sự thật, 1991, tr.127).
8-11-2019
Dù biết trùng lắp cấu trúc với câu thơ nổi tiếng “Không có kính không phải vì xe không có kính” của thi sĩ Phạm Tiến Duật, nhưng tôi không thể viết khác được khi đến di tích tàu không số trong hai cuộc chiến tranh cứu nước của dân tộc tại xã Ninh Vân, TX Ninh Hòa.

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)